26 mei 2024

Beleidsplan

Hoofddoel van het beleid

 • Creëren eigen visie voor opleiden en begeleiden badmintontalent naar de (relatieve)top, opleidingsinstituut voor trainers en opzetten van constructieve samenwerkingsverbanden met regionale verenigingen en overige talentencentra.

Daarbij zijn de volgende onderwerpen van toepassing:

 • Badmintontalent van 7 (1U9) tot en met 17/18 jaar trainen en laten deelnemen aan toernooien conform de leerlijn van BNL,
 • Het trainen o.l.v. gelicenseerde (of in opleiding zijnde) badmintontrainers, niveau Sportleider Badminton niveau (SLB) 2 t/m 4, vergelijkbare opleiding of stagiair in opleiding, gedurende 35 wkn/2 uur gericht op selectievere training van gelijkwaardige spelers in kwaliteit en kwantiteit en daarbij te behoren tot de betere jeugdspelers van de provincie Noord-Brabant en of de betere jeugdspelers van de betrokken Noord-Brabantse verenigingen,
 • Indien van toepassing voor te bereiden op deelname aan een hogere selectie (RTC Eindhoven);
 • Het doceren en ondergaan van trainingen tevens deelname aan badmintonevenementen door de selectiespelers staat centraal;
 • De Badmintonschool streeft naar een open en intensieve relatie, zowel “bottom-up” richting RTC Eindhoven, gelijkwaardig naar vergelijkbare badmintonscholen en overige selecties, als “top-down” breedtesport en clubtrainingen;
 • Het leveren van trainingen vindt plaats op basis van een door de hoofdtrainer geïnitieerd trainingsplan, plan en opzet door de betrokken trainers;
 • Het leveren van faciliteiten en middelen vindt plaats door toedoen van de manager Stichting NBBJ, bijgestaan door het bestuur Stichting NBBJ, trainers, vrijwilligers, enzovoorts. De uitvoering en de taken gebeurt op een doelgerichte wijze en door een doelmatige inzet van middelen;
 • Incidenteel, op verzoek en in overleg met de Noord-Brabantse verenigingen kunnen trainingen en/of badmintonclinics verzorgd worden.

Samenwerken met talentcentra

De NBBJ dient met name op het gebied van kennisdelen en samen trainen, de samenwerking met andere talentencentra actief op te zoeken. Gedacht dient te worden aan:

 • Kennisdelen d.m.v. bijscholing welke geïnitieerd worden door BNL
 • Gezamenlijk trainen als voorbereiding op toernooien;
 • Opzetten van trainingsweekenden, kampen, etc. waarbij meerdere talentencentra actief deelnemen;
 • Kennisdelen op bestuurlijk niveau (organisatie, sponsoring, etc, etc).

Samenwerken met verenigingen in de regio

Indien van toepassing gaat de NBBJ een samenwerking aan met, in het begin, een tweetal verenigingen op het gebied van talentontwikkeling. Deze verenigingen zijn bereid om hun jeugdbeleid aan te passen en op het gebied van talentontwikkeling samen te werken met de NBBJ. Het doel van deze samenwerking is om wederzijds te profiteren van elkaars kennis en kunde op het gebied van opleiden en faciliteren van badminton voor talentvolle(re) jeugd.

Samenwerking is alleen vruchtbaar als beide partijen daadwerkelijk van elkaar kunnen profiteren. Bij het opzetten van een samenwerking tussen betrokkenen dient gedacht te worden aan onder andere de volgende zaken:

 • Verenigingen krijgen de mogelijkheid kennis op te doen op het gebied van talentontwikkeling;
 • Verenigingen krijgen de ruimte om, in overleg, talentvolle spelers gedurende het seizoen een korte periode te  laten mee trainen bij de NBBJ (stage)
 • Verenigingen krijgen de mogelijkheid om jeugdtrainers een snuffelstage  te laten lopen bij de  NBBJ, om een beeld te krijgen hoe talentontwikkeling bij de NBBJ plaats vindt;
 • Verenigingen krijgen de gelegenheid om, in overleg, jeugdtrainers (delen) van hun trainersopleiding te volgen bij de NBBJ;
 • Verenigingen mogen hun jeugdtrainers laten mee doen bij de interne bijscholingen voor de NBBJ trainers;
 • De NBBJ krijgt vroegtijdig inzicht in de aanwas en ontwikkeling van potentieel talent;
 • De NBBJ kan in een vroegtijdig stadium adviseren bij de ontwikkeling van jonge spelers;
 • De NBBJ draagt adviezen aan voor het opleiden van talentvolle spelers;
 • De NBBJ kan voorzien in het geven van bijscholing, clinic’s, etcetera;
 • Trainingen van verenigingen en de NBBJ kunnen organisatorisch en inhoudelijk beter op elkaar afgestemd  worden.

Erkend leerbedrijf: het opleiden van trainers en aanbieden van stageplekken

De NBBJ heeft de laatste jaren de nodige ervaring opgedaan in het opleiden van trainers op Sl3b en Sl4b niveau. Ook uit de technische analyse is gebleken dat het neerzetten van de NBBJ als een soort van opleidingsinstituut voor badmintontrainers verschillende voordelen biedt:

 1. Extra trainers beschikbaar tijdens trainingen NBBJ;
 2. Extra trainers beschikbaar tijdens verplichte toernooien.
 3. Opleiden van toekomstig eigen technisch kader voor de NBBJ
  (vereniging/clubtrainer);
 4. Mogelijkheden om kennis en ervaring te delen en uit te wisselen;
 5. Opleiden van jeugdtrainers voor met name (samenwerking)verenigingen uit de regio Brabant.

Ad 1 – Extra trainers beschikbaar tijdens de training

Het opleiden van spelers vraagt veel aandacht van de trainer. Het hebben van extra trainers op een trainingsgroep biedt voordelen op het gebied van aanwijzingen geven, concentratie behouden, aangeven etc. De eindverantwoordelijke trainer krijgt zo meer ruimte om het geheel te overzien en vanuit deze rol de trainers en de spelers aan te sturen en te begeleiden waardoor spelers een snellere groei kunnen doormaken.

Ad 2 – Extra trainers beschikbaar tijdens de training

Het begeleiden en coachen van spelers vraagt veel aandacht van de trainer. Het hebben van extra trainers op meerdere en gelijktijdig te coachen spelers biedt voordelen op het gebied van begeleiden, aanwijzingen geven, concentratie behouden, corrigeren etc. De eindverantwoordelijke trainer krijgt zo meer ruimte om het geheel te overzien en vanuit deze rol de trainers en de spelers aan te sturen en te begeleiden waardoor de spelers een snellere groei kunnen doormaken

Ad 3 – Opleiden van toekomstig eigen technisch kader (vereniging/clubtrainer), indien van toepassing.

De NBBJ heeft jaarlijks verschillende eigen trainers nodig om te voorzien in het geven van de trainingen. Het opleiden van het eigen technisch kader biedt de mogelijkheid trainers op te leiden binnen de visie van de NBBJ. Ze raken bekend met de werkwijze en de organisatie van de NBBJ. Daarnaast geeft het de NBBJ ook ruim inzicht in de exacte capaciteiten van de betreffende trainer en kan er op deze wijze een goede inschatting gemaakt worden of de trainer een meerwaarde is voor de NBBJ.

Ad 4 – Mogelijkheden om kennis en ervaring te delen en uit te wisselen

Nieuwe trainers betekent nieuwe (badminton)ervaringen welke gedeeld en uitgewisseld kunnen worden. Met name trainers welke al de nodige ervaring hebben met het geven van (jeugd)training, zelf actief zijn bij een badmintonschool/regionaal trainingscentrum of voormalig (sub)topspeler zijn, nemen extra bagage mee waar de NBBJ haar voordeel mee kan doen. Voor de NBBJ biedt dit ook de mogelijkheid om haar visie t.a.v. het opleiden van badmintonspelers te delen en te verspreiden.

Ad 5 – Opleiden van (jeugd)trainers voor met name (samenwerkingsverenigingen)verenigingen uit de regio Brabant

De NBBJ is afhankelijk van de regionale verengingen (met name Brabant) voor de aanvoer van nieuwe talenten. Veel verenigingen hebben moeite (geschikte) (jeugd)trainers te vinden, laat staan op te leiden. De NBBJ kan op deze wijze haar eigen visie op het gebied van opleiden delen en verspreiden onder de verengingen in de regio, zodat dit op de langere termijn de toestroom van meer kwalitatief goede talenten ten goede komt. Het opleiden van( jeugd)trainers is met name gericht op de verengingen welke een samenwerkingsverband hebben met de NBBJ op het gebied van talentontwikkeling.

Vormen van stages

Om het doel en de meerwaarde voor zowel de NBBJ, als de stagiaire duidelijk te hebben en te houden, wordt er onderscheid gemaakt tussen drie verschillende stagevormen:

 1. Snuffelstage;
 2. Projectstage;
 3. Opleidingsstage (vereniging/clubtrainer).

Ad 1 – Snuffelstage

Een snuffelstage is een stage van korte duur (hooguit enkele trainingen), waarin de stagiair meedraait met een specifieke trainingsgroep of trainer, om een beeld te krijgen van het trainen en opleiden van spelers door de NBBJ: Deze stage zal met name gebruikt worden door verenigingen welke op het gebied van jeugdtraining en talentontwikkeling nauwe contacten hebben met de NBBJ of door trainers van andere badmintonscholen of regionale trainingscentra (RTC) welke graag een kijkje in de keuken nemen van de NBBJ.

Ad 2 – Projectstages (Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)

Als formeel leerbedrijf van Beroepsonderwijs Bedrijfsleven op het gebied van MBO sport & bewegen kan de NBBJ in een stage voorzien.
Een projectstage is een stage waarin de stagiair zijn opleiding niet direct volgt bij de NBBJ, maar alleen zijn stage (deels) uitvoert bij de NBBJ. Deze stage is meestal voor een beperkte periode (enkele weken, tot maanden) en kent enkele concrete leerdoelen. In overleg wordt gekeken op welke wijze het mogelijk is om specifieke opdrachten uit te voeren tijdens de stage. In overleg met alle betrokkenen wordt een Praktijkbegeleider (PB) vanuit de NBBJ aangesteld

Ad 3 – Opleidingsstage

Talentvolle trainers welke graag een trainersopleiding willen volgen binnen de opleidingsstructuur van Badminton Nederland/Bossche Badminton Federatie en met inhoudelijke visie van de NBBJ volgen een opleidingsstage. In het geval van een opleidingsstage is er sprake van het volgen van een opleiding d.z.v docenten van Badminton NL/Bossche Badminton Federatie en een stage bij de badmintonschool (op aangeven Hoofdtrainer). De verantwoordelijkheid van de opleiding van de stagiair ligt dan bij Badminton NL/Bossche Badminton Federatie en de stage bij (de praktijkbegeleider van) de NBBJ. De NBBJ stelt in samenwerking met de stagiair een jaarplan en opleidingsplan op, voorzien van opdrachten, theorie en praktijk, spelersprofielen (o.a. training geven en coachen en mogelijk het verzorgen van een badminton gerelateerde activiteit) conform de richtlijnen van de trainingsopleiding verenigingstrainer/clubtrainer van Badminton Nederland/ Bossche Badminton Federatie De opleiding vindt plaats met betrokkenheid en medewerking van Badminton Nederland/ Bossche Badminton Federatie. Er vindt in welke vorm dan ook geen stagevergoeding plaats.